Sprøjtehuset

Untitled Document
Sociale forhold

I landsbyfællesskabets tid var det landsbyerne selv eller de private godser, der havde ansvaret for hjælpeforanstaltninger i forbindelse med ildebrand. Med fællesskabets opløsning overgik ansvaret primært til en statslig forsikring. Med Brandpolitiloven i 1861 blev dette ændret; nu skulle hver kommune selv anskaffe sig en offentlig brandsprøjte, ligesom de enkelte ejendomsbesiddere skulle sørge for at anskaffe brandmateriel i form af eksempelvis stiger og spande.

Skønt Brandpolitiloven ingenting nævnte om opbevaringen af brandsprøjtematerialet opførte over halvdelen af de fynske sognekommuner sprøjtehuse, der oftest placeredes på landsbyernes fælles grund - og gerne ved gadekæret.